top of page

Paz / Bakea

Promover la paz, justicia e instituciones sólidas.

Bakea, justizia eta erakunde sendoak sustatzea.

paz.png

1.

Mantengo un ambiente pacífico en casa. Escucho a las personas con las que convivo y relativizo los pequeños roces domésticos.

Giro baketsua daukat etxean. Bizikide ditudanei entzuten diet, eta etxeko tirabira txikiak erlatibizatzen ditut.

2.

Trabajo como voluntaria en programas de difusión y organizaciones locales contra la violencia. Al colaborar de forma activa y desinteresadamente, acelero el cambio.

Boluntario gisa lan egiten dut indarkeriaren aurkako hedapen-programetan eta tokiko erakundeetan. Modu bizian eta interes pertsonalik bilatzen ez duen elkarlanean aritzean, aldaketa azkartzen dut.

3.

Lucho contra las violencias machistas, en razón de sexo y género o raza. Si soy testigo, denuncio.

Indarkeria matxisten aurka borrokatzen dut, sexu eta genero edo arraza arrazoiengatik. Lekuko banaiz, salatu egiten dut.

4.

Respeto y fomento la variedad de personas y opiniones para lograr un municipio inclusivo. La diversidad, desde la tolerancia y la convivencia, es fuente de riqueza social, económica y cultural.

Udalerri inklusiboa lortzeko pertsonen eta iritzien aniztasuna errespetatu eta sustatzen dut. Aniztasuna, tolerantziatik eta bizikidetzatik bizita, aberastasun sozial, ekonomiko eta kulturalaren iturri da.

5.

Dedico un rato a la semana para reflexionar tranquilamente sobre cómo me gustaría relacionarte con los demás.

Astean tarte bat hartzen dut besteekin harremanak izateko moduari buruz lasai hausnartzeko.

6.

Aprovecho mis círculos de amistad y familia y uso las redes sociales para compartir mi defensa de la paz. La comunicación en favor del diálogo es uno de los grandes poderes de la sociedad civil.

Nire adiskidetasun- eta familia-zirkuluak baliatzen ditut, eta sare sozialak erabiltzen ditut bakearen aldeko nire nahia partekatzeko. Elkarrizketaren aldeko komunikazioa gizarte zibilaren botere handienetako bat da.

7.

Hago oír mi voz y voto en las elecciones de mi municipio, región y país. La abstención debilita la justicia y solidez de las instituciones.

Nire herriko, eskualdeko eta herrialdeko hauteskundeetan nire ahotsa eta botoa entzunarazten dut. Abstentzioak ahuldu egiten ditu justizia eta erakundeen sendotasuna.

8.

Promuevo y participo en espacios de encuentro y relación donde la gente pueda formarse en los asuntos de la vida pública, sentirse corresponsable en los problemas de la comunidad y buscar soluciones.

Jendea bizitza publikoko gaietan trebatzeko, komunitatearen arazoetan erantzunkide sentitzeko eta konponbideak bilatzeko aukera izango duen topaguneak sustatu eta partekatzen ditut.

9.

Reivindico una administración más abierta y transparente, desde el ejercicio de la formación y la información. Una ciudadanía que se mueve y corresponsable empuja a las instituciones a trabajar en una democracia más activa.

Administrazio irekiagoa eta gardenagoa aldarrikatzen dut, prestakuntzan eta informazioan oinarrituta. Mugitzen den eta erantzunkidetasuna erakusten duen hiritartasunak demokrazia aktiboagoaren alde lan egitera behartzen ditu erakundeak.

10.

Participo en los procesos de adopción de decisiones de mi ciudad, región o país, y lo hago de manera informada.

Nire hiri, eskualde edo herrialdeko erabakiak hartzeko prozesuetan parte hartzen dut, eta informazioa izanez egiten dut.

11.

Defiendo mis convicciones pacíficamente, respetando a los demás.

Nire uste sendoak modu baketsuan defendatzen ditut, besteak errespetatuz.

12.

No trabajo con entidades bancarias que invierten mi dinero en armas.

Ez dut nire dirua armetan inbertitzen duten banketxeetan uzten.

13.

Denuncio la corrupción y picaresca que veo en mi entorno.

Nire inguruan ikusten dudan ustelkeria eta pikarokeria salatzen dut.

14.

Exijo el acceso a la información pública de manera transparente y ágil.

Informazio publikoa modu garden eta errazean eskura dezagula eskatzen dut.

15.

Divulgo los ODS y su importancia entre las personas y entornos cercanos.

GIHak eta horiek pertsonengan eta hurbileko inguruneetan duten garrantzia zabaltzen dut.

bottom of page